Header
Chuyển bộ gõ
Bộ Khoa Học và Công Nghệ
Dành cho quảng cáo
Đảng Cộng Sản Việt Nam
Visitors
2901590
 Tiếng Việt (Việt Nam) English (United States)

 

Search
Hoạt động chuyển giao công nghệ đối với các DNVVN tại Việt Nam
Thumbnail

Tài liệu hội thảo "Lập kế hoạch và thực hiện chuyển giao công nghệ quốc tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu" tại Hà Nội từ ngày 26 - 27/5/2009File size 201 K
Downloads 266
Date Wed 07/15/2009 @ 03:48
Author SuperUser Account
EMail mti.dthtqt@yahoo.com
RATING:   COMMENTS (0)  DOWNLOAD

Những điển hình thành công trong hoạt động chuyển giao công nghệ ở Việt Nam
Thumbnail

Tài liệu hội thảo "Lập kế hoạch và thực hiện chuyển giao công nghệ quốc tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu" tại Hà Nội từ ngày 26 - 27/5/2009File size 382 K
Downloads 154
Date Wed 07/15/2009 @ 03:43
Author SuperUser Account
EMail mti.dthtqt@gmail.com
RATING:   COMMENTS (0)  DOWNLOAD

Nghiên cứu trường hợp về định giá công nghệ
Thumbnail

Tài liệu hội thảo "Lập kế hoạch và thực hiện chuyển giao công nghệ quốc tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu" tại Hà Nội từ ngày 26 - 27/5/2009File size 80 K
Downloads 96
Date Wed 07/15/2009 @ 03:39
Author SuperUser Account
EMail mti.dthtqt@gmail.com
RATING:   COMMENTS (0)  DOWNLOAD

Các phương pháp phổ biến trong định giá công nghệ
Thumbnail

Tài liệu hội thảo "Lập kế hoạch và thực hiện chuyển giao công nghệ quốc tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu" tại Hà Nội từ ngày 26 - 27/5/2009File size 520 K
Downloads 105
Date Wed 07/15/2009 @ 03:37
Author SuperUser Account
EMail mti.dthtqt@yahoo.com
RATING:   COMMENTS (0)  DOWNLOAD

Nghiên cứu trường hợp về các vấn đề sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học
Thumbnail

Tài liệu hội thảo "Lập kế hoạch và thực hiện chuyển giao công nghệ quốc tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu" tại Hà Nội từ ngày 26 - 27/5/2009File size 86 K
Downloads 77
Date Wed 07/15/2009 @ 03:35
Author SuperUser Account
EMail mti.dthtqt@yahoo.com
RATING:   COMMENTS (0)  DOWNLOAD

< BACK  1 of 5  NEXT >