Chuyển bộ gõ
Số lượt truy cập
3400081
  Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)

Kết quả nghiên cứu
( 11:50:57 ngày 13/12/2006)

Báo cáo khoa học

-    "Một số kinh nghiệm qua các lớp đào tạo truyền thông môi trường", Phạm Ngọc Anh, Hội thảo do Cục môi trường tổ chức, Hà nội, 4/2001.

-      "General information on solid waste in Vietnam", Department of Managerial fundamentals, Hanoi, 2/2001.

-      "Công tác giáo dục, đào tạo môi trường cho khối các bộ phận quản lý nhà nước: bài học kinh nghiệm từ hoạt động của Trường Nghiệp vụ quản lý ;, Nguyễn Vĩnh Chân, Hội thảo do Cục Môi trường tổ chức, Hà nội, 12/2000.

-       "Kinh nghiệm đào tạo quản lý hành chính nhà nước về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ thuộc các cơ quan hành chính Trung ương và địa phương", Nguyễn Vĩnh Chân, Hội thảo "Công tác bảo vệ môi trường và nhiệm vụ của ngành công an", Hà nội, 3/2000.

Bài báo

-        "Quản lý và đào tạo quản lý trong lĩnh vực khoa học và công nghệ", Nguyễn Sĩ Lộc, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ quna rlý KH&CN, Tạp chí hoạt động khoa học, số 6/2004, tr 28-30  

-        "Mấy vấn đề về độc lập tự chủ trong khoa học và công nghệ", Nguyễn Sĩ Lộc, Tạp chí cộng sản, Số 14, 7/1996. tr 26 - 28.

-       "Phát huy năng lực nội sinh thực hiện Nghị quyết Trung ương 2", Nguyễn Sĩ Lộc, Báo Nhân dân, 13/1/1997.

-       "Về đào tạo cán bộ quản lý KH,CN&MT", Nguyễn Sĩ Lộc, Tạp chí hoạt động Khoa học, 1997.

-       "Về một cách tiếp cận xây dựng quy hoạch đào tạo nghiệp vụ quản lý khoa học, công nghệ và môi trường đến năm 2000", Nguyễn Sĩ Lộc, Toạ đàm về công tác đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học và công nghệ, TNVQL/Dự án trung tâm Năng lực nội sinh, Hà Nội, 15/4/1997.

-       "Về chương trình đào tạo lại cán bộ quản lý khoa học, công nghệ và môi trường giai đoạn 1997 - 2000", Nguyễn Sĩ Lộc, Dự ? DSE, Những điều kiện khung cho việc thực hiện chương trình đào tạo Hành chính Môi trường, TP Hạ Long, 5-8/5/1997.

-         "Technology Management Education and Training in Vietnam", Nguyen Si Loc, Technology Management Education and Training for Developing Countries, APCTT/ESCAP, 1998, pp.305-316.

-         "Về các biện pháp chiến lược phát huy nội lực khoa học và công nghệ", Nguyễn Sĩ Lộc, Tạp chí cộng sản, Số 6, 3/1998, trang 25-27.

-         "Vietnam's Strategy of technology Development: Some Managerial Issues", Nguyen Si Loc, Proceedings Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET), Portland Oregon, USA, July 25-29, 1999.

-         "Những chuyển biến mới trong công tác đào tạo công chức Nhà nước ở Bộ Khoa học, Công nghệ và trường", Nguyễn Sĩ Lộc, Tạp chí hoạt động Khoa học, Số 9/1999.

-         "Một số vấn đề về chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ", Nguyễn Sĩ Lộc, Tạp chí hoạt động Khoa học,

-         "Góp phần nâng cao trình độ quản lý khoa học và công nghệ", Nguyễn Sĩ Lộc, Tạp chí hoạt động Khoa học, Số 1/2003, trang 22.

-         "Tìm hiểu năng lực nội sinh về khoa học và công nghệ", Nguyễn Sĩ Lộc, Tạp chí hoạt động Khoa học, Số 4/2003, trang 39.

-         "Quản lý khoa học và công nghệ và sự phát triển bền vững", Nguyễn Sĩ Lộc, Tạp chí hoạt động Khoa học, Số 7/2003, trang 15-16.

-         "Thời cơ mới của ngành khoa học và công nghệ", Nguyễn Sĩ Lộc, Báo  Nhân dân, 31/7/2003.

-         "Được - Mất từ một làng nghề tái chế giấy", Phạm Ngọc Anh, Tạp chí bảo vệ Môi trường, Số 11/2000.

-         "Một số kinh nghiệm về đào tạo Truyền thông môi trường", Nguyễn Sĩ Lộc, Nguyễn Vĩnh Chân, Tạp chí bảo vệ Mô trường, Số 6/2000.

-         "Tập huấn về Truyền thông môi trường", Nguyễn Thuý Hiiền, Tạp chí hoạt động Khoa học, Số 5/1999.

-         "Tập huấn cho những người làm công tác đào tạo tạo trong lĩnh vực Quản lý môi trường", Nguyễn Thuý Hiền, Tạp chí hoạt động Khoa học, Số 3/1999.

-         "Phương pháp trực quan hoá trong các chương trình huấn luyện có sự tham gia của người học", Nguyễn Thuý Hiền, Tạp chí hoạt động Khoa học, Số 9/1998.

Quay lại